طراحی سایت
سه شنبه 29 مهر 1399.
امروز :
264 40000
145 5000

فروش

5249 کد: 5249 متراژ زمین : 1000 متراژ سوله 350
ودیعه / قیمت کل

مشترک با هامون

بیشتر

5247 کد: 5247 متراژ زمین : 20000 متراژ سوله 0
ودیعه / قیمت کل

انشعابات قبلا داشته -مشترک با هامون - علیزاده - میثم

بیشتر

5246 کد: 5246 متراژ زمین : 5022 متراژ سوله 2525
ودیعه / قیمت کل

سند تک برگ - مشترک با هامون -علیزاده - میثم

بیشتر

5245 کد: 5245 متراژ زمین : 264 متراژ سوله 110
ودیعه / قیمت کل

مشترک با میثم

بیشتر

5244 کد: 5244 متراژ زمین : 265 متراژ سوله 165
ودیعه / قیمت کل

مشتر ک با هامون

بیشتر

5235 کد: 5235 متراژ زمین : 260 متراژ سوله 210
ودیعه / قیمت کل

مشترک با هامون - 45 متر انباری - تک برگ - پایان کار

بیشتر

5233 کد: 5233 متراژ زمین : 800 متراژ سوله 700
ودیعه / قیمت کل

ملک کلنگی میباشد - مشترک با هامون

بیشتر

5232 کد: 5232 متراژ زمین : 1250 متراژ سوله 600
ودیعه / قیمت کل

 - مشترک با هامون 32 عدد دوربین مدار بسته

بیشتر

5231 کد: 5231 متراژ زمین : 5000 متراژ سوله 3800
ودیعه / قیمت کل

فروش با تجهیزات چاپ - مشترک با هامون

بیشتر

5229 کد: 5229 متراژ زمین : 207 متراژ سوله 100
ودیعه / قیمت کل

مشترک با هامون

بیشتر