طراحی سایت
پنجشنبه 19 تير 1399.
امروز :
264 40000
145 5000

فروش

5163 کد: 5163 متراژ زمین : 5000 متراژ سوله 2000
ودیعه / قیمت کل

اداری در سه طبقه است

بیشتر

5162 کد: 5162 متراژ زمین : 30000 متراژ سوله 1000
ودیعه / قیمت کل
بیشتر

5159 کد: 5159 متراژ زمین : 330 متراژ سوله 50
ودیعه / قیمت کل

مشترک با میثم

بیشتر

5158 کد: 5158 متراژ زمین : 7250 متراژ سوله 2900
ودیعه / قیمت کل

مشترک با میثم

بیشتر

5157 کد: 5157 متراژ زمین : 4500 متراژ سوله 5200
ودیعه / قیمت کل

4 تا سالن 1200 متری - 8 دهنه مغازه 12 متری (بر 50 متر بربلوار میباشد ) موقعیت تجاری

بیشتر

5151 کد: 5151 متراژ زمین : 5800 متراژ سوله 3200
ودیعه / قیمت کل

کاملا بهداشتی

بیشتر

5148 کد: 5148 متراژ زمین : 18000 متراژ سوله 10400
ودیعه / قیمت کل

6000سالن ارتفاع 6 متر دارد و 4400 متر با ارتفاع 4 متر دارد- ملک قدیمی میباشد- مشترک با میثم

بیشتر

5147 کد: 5147 متراژ زمین : 240 متراژ سوله 200
ودیعه / قیمت کل

دارای جرثقیل 5 تن میباشد مشترک با میثم

بیشتر

5144 کد: 5144 متراژ زمین : 1500 متراژ سوله 3=8000
ودیعه / قیمت کل

مشترک با هاشمی

بیشتر

5139 کد: 5139 متراژ زمین : 5000 متراژ سوله 300
ودیعه / قیمت کل

300متر انباری دارد مشترک با میثم

بیشتر